Stručna savjetnica Zavoda održala predavanje na državnom skupu voditelja županijskih stručnih vijeća RH

U razdoblju od 2. do 4. studenoga 2022. godine, Ivana Međugorac Rakić, stručna savjetnica Zavoda za odgoj i obrazovanje za matematiku, sudjelovala je i održala predavanje na državnom stručnom skupu voditelja županijskih stručnih vijeća, koji se održao u Svetom Martinu na Muri.

Na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje iz Republike Hrvatske održala je predavanje pod nazivom Integracija problemske nastave u kurikul kroz procese koji se podudaraju sa preporukama PISA-e. U ovom predavanju izložen je koncept nacrta kurikula nastavnog predmeta Matematika, koji će se primjenjivati u pet županija Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se nastava izvodi po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Poseban osvrt stavljen je na procese formulacije matematičkog zapisa, primjene matematičkih koncepata i procedura te tumačenja i vrednovanja dobivenih rezultata pri rješavanju problemskih zadataka i matematičkom modeliranju. Navedeni procesi su praktično, kroz niz primjera, integrirani u problemske zadatke različitih konteksta, koji su dio nastavne prakse, te zadatke matematičkog modeliranja, kojima se teži u suvremenom matematičkom obrazovanju. U okviru izlaganja predstavljen je i koncept vrednovanja učeničkih postignuća u procesima rješavanja problema i matematičkog modeliranja.

Navedeno izlaganje je pozitivno evaluirano od strane sudionika stručnog skupa i predstavlja nastavak suradnje dogovorene Sporazumom o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

IMR MURA

IMR MURA1

IMR MURA2

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com