Stručno usavršavanje odgajatelja na temu "Partnerstvo roditelja i odgajatelja"

U organizaciji Zavoda za odgoj i obrazovanje dana 29. listopada 2019. godine, u zgradi Vlade ŽZH s početkom u 10.00 sati i 4. studenog 2019. godine u Srednjoj ekonomskoj školi Livno s početkom u 11.00 sati, uspješno su održane stručne edukacije odgajatelja iz predškolskih ustanova Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije. Edukacije na temu "Partnerstvo roditelja i odgajatelja" je vodila dr. sc. Marina Zeleničić, prof. predškolskog odgoja, stručna savjetnica za predškolski odgoj Zavoda za školstvo. Stručne edukacije su organizirane s ciljem razvoja modaliteta i različitih strategija za razvijanje partnerstva između roditelja i odgajatelja. Sudionici edukacija izrazili su potrebu organiziranja stručnih edukacija za odgajatelje i suradnjom sa Zavodom za odgoj i obrazovanje. 

Savjetnici dr. sc. Marini Zeleničić se ovim putem srdačno zahvaljujemo na susretljivosti i suradnji! 

1small

 

2small

Ravnateljica Zavoda sudjelovala na Stručnom skupu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja

Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja organizirala je stručni skup s temom "Upravljanje promjenama u srednjoškolskoj ustanovi" koji se održao od 21. do 23. listopada 2019. godine u Hotelu Alga u Tučepima. Na stručnom skupu analizirao se položaj učitelja i ravnatelja, kao i načine kako ih mogu unaprijediti. Utvrđeno je da položaj učitelja, odnosno njihova statusa u društvu ovisi o četiri komponente, jedna od njih su plaće, potom prepoznavanje i nagrađivanje najboljih, kompetencije, te okruženje u kojem se nastava provodi i sigurnost u školama.

Nakon pozdravnih riječi predsjednice Udruge Suzane Hitrec, ministrica Blaženka Divjak održala je predavanje na temu “ Izazovi srednjoškolskog obrazovanja u RH ili kako prihvatiti promjene”.

Ministrica Divjak rekla je da je u reformske procese, točnije u provedbu kurikularne reforme uloženo dvije milijarde kuna od čega je 80 posto novaca iz europskih fondova zahvaljujući kojem su imali priliku platiti edukaciju nastavnika, opremanje škola i materijala koji su im za to bili potrebni.

Na skupu se govorilo o ulozi komunikacije i odnosa s javnošću u upravljanju promjenama, o tome što školske sustave čini učinkovitima, o aktualnostima iz Agencije za mobilnost i programe EU, Agencije za strukovni odgoj i obrazovanje i mnogim drugim zanimljivim temama.

Posebna gošća Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja bila je ravnateljica Zavoda za odgoj i obrazovanje Jadranka Bošnjak. U svom obraćanju ravnateljica Zavoda pohvalila je dobru organiziranost Udruge koja je na ovom susretu okupila preko 300 sudionika te je istakla važnost povezivanja ravnatelja iz Hrvatske sa ravnateljima u BiH, kako bi mogli zajednički sudjelovati u projektima i organizirati zajedničke edukacije na kojima će uz stručno usavršavanje razmjenjivati iskustva u radu.

ssss3ss2

Suradnja Odjela za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje, tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije i Zavoda za odgoj i obrazovanje

U sklopu projekta „Dani baštine i turizma za mlade“, od 18. do 20. listopada 2019. godine na otoku Hvaru u Republici Hrvatskoj održana je 12. Nacionalna smotra turističke kulture. Smotra pod nazivom „Kako su liječili naši stari“ uspješno je organizirana pod visokim pokroviteljstvom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. 

Nakon prethodno dogovorene suradnje između organizacijskog odbora smotre i Zavoda za odgoj i obrazovanje, vanjska suradnica Zavoda / savjetnica za biologiju i kemiju, doc. dr. sc. Olgica Marušić, odabrala je nekoliko učenica iz Prve osnovne škole Široki Brijeg koje su pripremile projekt na zadanu temu i uspješno ga prezentirale. 

Ideja projekta je poticanje učenika na istraživanje kulturne i prirodne baštine kao važnog preduvjeta izgradnje svijesti o vlastitom, lokalnom i nacionalnom identitetu, ali i poštovanja identiteta drugoga. Cilj projekta je sustavno uvođenje znanja o kulturi, turizmu i poduzetništvu u programe odgoja i obrazovanja.

S ciljem provođenja ideje projekta i što kvalitetnije daljnje suradnje, tijekom školske 2019./2020. godine, Zavod za odgoj i obrazovanje raspisat će natječaj na koji će se moći prijaviti učenici iz svih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije na temu "E-razglednica mog zavičaja". 20191019 142958

20191019 105740

20191019 105812

20191019 110732

20191019 105725

Izvješće sa sjednice aktiva glazbene umjetnosti

Dana 5. 9. 2019. godine u Gimnaziji fra Grge Martića u Posušju, održan je  sastanak županijskog aktiva glazbene umjetnosti. 
Dnevni red:
1. Analiza NPP-a i planiranje nastavnih sadržaja za 2019. /2020. školsku godinu
2. Usklađivanje elemenata ocjenjivanja, načina i postupaka u vrednovanju znanja učenika
PLAN RADA: Usporediti godišnje planove rada i dogovoriti načine rada, elemente te načine i kriterije ocjenjivanja.
 
Ad. 1.
Nakon uspoređivanja planiranih sadržaja, evidentirano je da su godišnji planovi slični, da su važni sadržaji prisutni u svim planovima. Primjedba je na preopširnost sadržaja 3. razreda i nemogućnost realiziranja posljednje oblasti iz NPP-a (Impresionizam – Debussy ). Dogovoreno je da se cjelina obradi skraćeno i informativno, a da se kroz ponavljanje na prvim satima 4. razreda ti sadržaji prodube.
 
Ad. 2 .
Stručni aktiv je dogovorio sljedeće ELEMENTE OCJENJIVANJA:
 
OBAVEZNI:
TEORIJSKA ZNANJA
SLUŠANJE GLAZBE
 
NEOBAVEZNI:
ODNOS PREMA RADU 
Element Odnos prema radu ocjenjujemo u pravilu poticajno, ne represivno.
Zbor i Instrumentalni sastav za one učenike koji su uključeni u neki od navedenih ansambala upisuju se u bilješke.
Osim elemenata, dogovoreni su i kriteriji ocjenjivanja učenika.
 
Ocjene su poticajne i potrebno je izbjegavati negativno ocjenjivanje. Ukoliko učenik odbija odgovarati, neprimjereno se ponaša i slično, iznimno se daje negativna ocjena, s mogućnošću ispravke na prvom sljedećem satu. 
 
OBLICI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA UČENIKA PO ELEMENTIMA I NJIHOV VREMENSKI RASPORED TIJEKOM NASTAVNE GODINE:
 
 

 

OBLIK PROVJERAVANJA

 

 KOLIKO ČESTO I KADA SE PRIMJENJUJE   KOJI ELEMENTI SE PROVJERAVAJU
 1.

 

 Usmeno

 

 Jedan ili dva puta u svakom obrazovnom razdoblju  Teorijska znanja (po potrebi i slušanje glazbe)
 2.

 

SLUŠNI TEST (poznavanje glazbene literature)

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Slušanje glazbe (po potrebi i teorijska znanja)

 

 3.

 

 Esej/plakat/prezentacija

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Teorijska znanja

 

 
Kratke pisane provjere znanja (do 15 minuta) obuhvaćaju manju količinu gradiva (3-5 nastavnih jedinica) a rezultati se upisuju u bilješke o praćenju. Na kraju svakog obrazovnog razdoblja izvodi se prosječna ocjena i upisuje u rubriku ocjena.
Pismene provjere znanja (SLUŠNI TEST, poznavanje glazbene literature) se ranije najavljuju i upisuju u vremenik pisanih provjera. Bodovna skala: 40(42)-55(57)% za pozitivnu ocjenu, 56(58) - 69% za dobar, 70 - 84% za vrlo dobar i 85% i više za odličan. Postotci u zagradama su navedeni kao korektivi primjenjivi na lakše zadatke te se prepušta svakom nastavniku da odredi postotke u okvirima dogovorenih.
Na sastanku se najviše raspravljalo o načinu ocjenjivanja elementa SLUŠANJE GLAZBE. Pošto svaki element ocjenjivanja proizlazi prvenstveno iz načina rada nastavnika, postavilo se pitanje treba li uz prepoznavanje konkretnog glazbenog djela i njegovog skladatelja provjeravati i  znanje o sastavnicama istog. Ukoliko sastavnice glazbenog djela nisu analizirane i pojašnjene kroz nastavne sate, nastavnik će kroz SLUŠNI TEST vrednovati samo osnovno: skladbu i skladatelja.  
 
Usmene provjere znanja se, u pravilu, provode svaki sat bez najave. Zbog općenito opširnog gimnazijskog programa, može se i najaviti usmeno ispitivanje. Načine određuje nastavnik u dogovoru s učenicima i ovisno o načinima rada.
Ocjena se zaključuje na zadnjem nastavnom satu. Zasebno se promatra svaki element ocjenjivanja. Kod svake ocjene uzima se u obzir koliki je opseg gradiva iz kojeg je provjeravano znanje. Zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina. Uzimaju se u obzir bilješke proistekle iz formativnog praćenja učenika. Sve ocjene moraju biti u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju učenika. Pisani uradci se čuvaju do kraja školske godine i mogu se dati na uvid roditeljima.
 

Zaključci sastanaka aktiva učitelja hrvatskog jezika osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Početkom rujna 2019. godine mr. sc. Ivana Banožić Skoko, savjetnica za hrvatski jezik – vanjski suradnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji sastanke stručnih aktiva za sve učitelje hrvatskog jezika iz osnovnih škola.

Dnevni red sastanaka stručnih aktiva je obuhvaćao sljedeće:

  1. Uočene nepravilnosti tijekom stručnih nadzora
  2. Rezultati ankete o čitanosti lektire među učenicima osnovnih škola ŽZH
  3. Mogućnosti motivacije u nastavi lektire
  4. Pitanja i prijedlozi

Pod prvom točkom razgovaralo se o najčešćim nepravilnostima u vođenju pedagoške dokumentacije, praćenju i ocjenjivanju s posebnim osvrtom na način određivanja elemenata ocjenjivanja.

Neki od mogućih elemenata ocjenjivanja u nastavi hrvatskog jezika su:

  • književnost,
  • jezik,
  • lektira,
  • medijska kultura,
  • jezično izražavanje,
  • odnos prema radu ili kultura rada.

Aktivi u školama odabiru elemente pazeći da oni pokrivaju sva područja nastave hrvatskog jezika. Istaknuto je kako prilikom definiranja elemenata ocjenjivanja na razini škola treba paziti da se ne izjednačavaju elementi ocjenjivanja s načinima provjeravanja (usmeno ispitivanje, pismeno ispitivanje, kontrolni rad, vježba, ispit znanja, domaća zadaća i sl.). Na aktivima učitelji trebaju donijeti kriterije ocjenjivanja, prag prolaznosti te analizirati rezultate učenika na kraju obrazovnih razdoblja. Sastavnice koje će učitelj koristiti, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena te izvođenje zaključne ocjene, moraju biti jasni te učenicima objašnjeni na početku nastavne godine. 

Pod drugom točkom analizirani su rezultati ankete o čitanosti lektire među učenicima osnovnih škola ŽZH. Uočeno je kako čitanost opada što su učenici stariji. Posebno se velik pad uočava na prijelazu iz sedmog u osmi razred. Rezultati ankete su nametnuli nekoliko pitanja: Kako učenici mogu zavoljeti knjige, čitanje i lektiru? Kolika je u tome uloga učitelja? Što treba mijenjati?

Pod trećom točkom dnevnog reda sudionicima je kroz PowerPoint prezentaciju predstavljeno desetak mogućnosti motivacije i obrade lektire. Anketa je pokazala kako je čitanje učenicima često napor što znači da će i razumijevanje pročitanoga biti vrlo površno, stoga učenicima treba omogućiti neposredan rad na književnom djelu i istraživanje djela. Kroz primjere obrade lektire cilj je motivirati djecu na čitanje, pokazati im kako pristupiti djelu, razmišljati o djelu i potaknuti ih da se u životu vraćaju knjizi. Naravno, učitelj ne može pridobiti svakog učenika za čitanje, ali kreativnijim pristupom u nastavi lektire sigurno će dobiti nove čitatelje.

Pod četvrtom točkom Prijedlozi i pitanja, razgovaralo se o pojedinim člancima iz Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja, školskim zadaćama i nastavnim planovima i programima.

Na kraju sastanka savjetnica se zahvalila sudionicima na velikom odazivu te ih je pozvala na kontinuiranu edukaciju, samoedukaciju i međusobnu suradnju na aktivima u svojim školama.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2019 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.