Izvješće sa sjednice aktiva glazbene umjetnosti

Dana 5. 9. 2019. godine u Gimnaziji fra Grge Martića u Posušju, održan je  sastanak županijskog aktiva glazbene umjetnosti. 
Dnevni red:
1. Analiza NPP-a i planiranje nastavnih sadržaja za 2019. /2020. školsku godinu
2. Usklađivanje elemenata ocjenjivanja, načina i postupaka u vrednovanju znanja učenika
PLAN RADA: Usporediti godišnje planove rada i dogovoriti načine rada, elemente te načine i kriterije ocjenjivanja.
 
Ad. 1.
Nakon uspoređivanja planiranih sadržaja, evidentirano je da su godišnji planovi slični, da su važni sadržaji prisutni u svim planovima. Primjedba je na preopširnost sadržaja 3. razreda i nemogućnost realiziranja posljednje oblasti iz NPP-a (Impresionizam – Debussy ). Dogovoreno je da se cjelina obradi skraćeno i informativno, a da se kroz ponavljanje na prvim satima 4. razreda ti sadržaji prodube.
 
Ad. 2 .
Stručni aktiv je dogovorio sljedeće ELEMENTE OCJENJIVANJA:
 
OBAVEZNI:
TEORIJSKA ZNANJA
SLUŠANJE GLAZBE
 
NEOBAVEZNI:
ODNOS PREMA RADU 
Element Odnos prema radu ocjenjujemo u pravilu poticajno, ne represivno.
Zbor i Instrumentalni sastav za one učenike koji su uključeni u neki od navedenih ansambala upisuju se u bilješke.
Osim elemenata, dogovoreni su i kriteriji ocjenjivanja učenika.
 
Ocjene su poticajne i potrebno je izbjegavati negativno ocjenjivanje. Ukoliko učenik odbija odgovarati, neprimjereno se ponaša i slično, iznimno se daje negativna ocjena, s mogućnošću ispravke na prvom sljedećem satu. 
 
OBLICI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA UČENIKA PO ELEMENTIMA I NJIHOV VREMENSKI RASPORED TIJEKOM NASTAVNE GODINE:
 
 

 

OBLIK PROVJERAVANJA

 

 KOLIKO ČESTO I KADA SE PRIMJENJUJE   KOJI ELEMENTI SE PROVJERAVAJU
 1.

 

 Usmeno

 

 Jedan ili dva puta u svakom obrazovnom razdoblju  Teorijska znanja (po potrebi i slušanje glazbe)
 2.

 

SLUŠNI TEST (poznavanje glazbene literature)

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Slušanje glazbe (po potrebi i teorijska znanja)

 

 3.

 

 Esej/plakat/prezentacija

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Teorijska znanja

 

 
Kratke pisane provjere znanja (do 15 minuta) obuhvaćaju manju količinu gradiva (3-5 nastavnih jedinica) a rezultati se upisuju u bilješke o praćenju. Na kraju svakog obrazovnog razdoblja izvodi se prosječna ocjena i upisuje u rubriku ocjena.
Pismene provjere znanja (SLUŠNI TEST, poznavanje glazbene literature) se ranije najavljuju i upisuju u vremenik pisanih provjera. Bodovna skala: 40(42)-55(57)% za pozitivnu ocjenu, 56(58) - 69% za dobar, 70 - 84% za vrlo dobar i 85% i više za odličan. Postotci u zagradama su navedeni kao korektivi primjenjivi na lakše zadatke te se prepušta svakom nastavniku da odredi postotke u okvirima dogovorenih.
Na sastanku se najviše raspravljalo o načinu ocjenjivanja elementa SLUŠANJE GLAZBE. Pošto svaki element ocjenjivanja proizlazi prvenstveno iz načina rada nastavnika, postavilo se pitanje treba li uz prepoznavanje konkretnog glazbenog djela i njegovog skladatelja provjeravati i  znanje o sastavnicama istog. Ukoliko sastavnice glazbenog djela nisu analizirane i pojašnjene kroz nastavne sate, nastavnik će kroz SLUŠNI TEST vrednovati samo osnovno: skladbu i skladatelja.  
 
Usmene provjere znanja se, u pravilu, provode svaki sat bez najave. Zbog općenito opširnog gimnazijskog programa, može se i najaviti usmeno ispitivanje. Načine određuje nastavnik u dogovoru s učenicima i ovisno o načinima rada.
Ocjena se zaključuje na zadnjem nastavnom satu. Zasebno se promatra svaki element ocjenjivanja. Kod svake ocjene uzima se u obzir koliki je opseg gradiva iz kojeg je provjeravano znanje. Zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina. Uzimaju se u obzir bilješke proistekle iz formativnog praćenja učenika. Sve ocjene moraju biti u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju učenika. Pisani uradci se čuvaju do kraja školske godine i mogu se dati na uvid roditeljima.
 

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2020 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.