ODRŽAN STRUČNI AKTIV UČITELJA I NASTAVNIKA NJEMAČKOG JEZIKA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Stručni aktiv nastavnika njemačkog jezika održan je 20. studenoga 2019. godine, u Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg. Stručnom aktivu nazočila su 34 učitelja i nastavnika, iz osnovnih i srednjih škola Županije Zapadnohercegovačke.

Dnevni red:
1. Pripremanje za nastavni sat
2. Elementi i načini ocjenjivanja i vrjednovanja učenika
3. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja
4. Aktualna problematika

1. Pripremanje za nastavu

Zajednički smo se podsjetili elemenata sadržajnog pripremanja, kao i elemenata didaktičkog i metodičkog oblikovanja nastavnog sata, koji su nužni za kvalitetnu pripravu kako bi se ostvario kvalitetan nastavni proces.
Primjedbe su se odnosile na nedostatno opisno ocjenjivanje, kao i na nužnost kontinuiranog ocjenjivanja tijekom cijelog obrazovnog razdoblja. Također je članovima Aktiva skrenuta pozornost na važnost upisivanja nadnevka pri ocjenjivanju i vrjednovanju učenika te bilježenju nastavne cjeline i bilježenja načina provjere znanja (pismeno/usmeno). Piše se plavom kemijskom olovkom ili tintom plave boje i za unošenje elemenata ocjenjivanja u Imenik se ne smiju koristiti pečati. Članovima Aktiva nisu bili poznati pojedini propisi te su se neki propusti već dogodili. U narednoj školskoj godini ćemo raditi na tome, da se propusti ne ponavljaju. Nastavnicima i učiteljima je preporučeno pripremanje priprava u pismenom obliku i e-mailom im je poslan fakultativni obrazac za pripremu. Također su dobili popis za provjeru pripreme, koji sadrži sastavnice odnosno kriterije iz Nalaza za stručno-pedagoški nadzor, kako bi se članovima Aktiva usmjerila pozornost na što trebaju biti usredotočeni pri izvođenju sata i kako bi kriteriji vršenja nadzora svima bili transparentni. Na stranici Zavoda za odgoj i obrazovanje objavit će se obrasci za pripreme i popis za provjeru kriterija za izvođenje nastave.

2. Elementi i načini ocjenjivanja i vrjednovanja učenika

- Elementi ocjenjivanja i njihovo upisivanje u Imenik,
- usmene i pismene provjere znanja učenika, a u skladu s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju učenika,
- višeminutne provjere znanja (u trajanju do 15 min.), diktati,
- upisivanje ocjena u Imenik s nadnevkom i opisom (cjelina koju se provjeravalo),
- inicijalni testovi, njihovo evidentiranje u Imenik i svrha,
- broj ocjena ( usmenih i pismenih provjera) s obzirom na broj nastavnih sati njemačkog jezika u tjednu, a u skladu s Pravilnikom,
- pismene se provjere znanja NE MOGU raditi: u zadnjem tjednu prvog polugodišta te u posljednja dva tjedna nastavne godine / usp. NPP.,
- zaključivanje ocjena / postoje razlike u Razrednim knjigama osnovne i srednje škole;
(postavilo se pitanje: uzimaju li se sve ocjene tijekom oba obrazovna razdoblja u obzir pri zaključivanju ocjene na kraju školske godine).
Razgovarali smo o elementima ocjenjivanja te o potrebi preciziranja istih na razini škola, općina i Županije. Ukazano je na dosadašnje propuste prilikom upisivanja elemenata ocjenjivanja. Često se elementi ocjenjivanja poistovjećuju s načinima ispitivanja, koji se upisuju u bilješke. Važeći NPP preporučuje da se posebice u nižim razredima gramatika ne ocjenjuje i ne predaje, odnosno pojašnjava izolirano kao pojava, nego da se automatizira i stavi u kontekst te da su učenici u mogućnosti povezati gramatičke pojave sa svojim iskustvima. Budući da smo već duboko zagazili u obrazovno razdoblje i da su elementi već definirani i upisani u Imenik, kasno je vršiti preinake. Dogovor je da se održi radionica na temu gramatika u nižim razredima osnovne škole, kako bi se nastavni kadar osposobio odgovoriti na zahtjeve koje postavlja važeći NPP.
Zajednički smo definirali najprimjerenije elemente ocjenjivanja za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne i srednje škole.

3. Ujednačavanje kriterija ocjenjivanja
Pristupi u ocjenjivanju i vrjednovanju članova Aktiva su različiti i tu je potrebna dodatna obuka te usavršavanje kako bismo shvatili nužnost ujednačavanja kriterija, koji bi odgovorili na zahtjeve koje postavlja NPP. Tijekom Aktiva se razvila rasprava na temu ocjenjivanja, iz koje proizlazi da su naša iskustva i primjena kriterija ocjenjivanja različita. Na temu vršenja provjere znanja i evaluacije bi bilo korisno održati stručni seminar koji bi nam pomogao ujednačiti kriterije ocjenjivanja, senzibilizirati nastavnike za input/output (što podučavam a što očekujem, transparentnost kriterija ocjenjivanja).

4. Aktualna problematika
 Elementi ocjenjivanja.

Njemački jezik u osnovnoj školi

Usmeni izričaj:
- verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jezičnih struktura,
- postavljanje/odgovaranje na pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja,
- reproduciranje i produciranje dijaloga u okviru poznate tematike,
- sudjelovanje u jednostavnim oblicima rasprave reprodukcija i produkcija monoloških tekstova u okviru poznate tematike,
- povezivanje elemenata priče pomoću tekstualnih dijelova priče koje treba povezati u logičku sredinu,
- imenovanje i opisivanje predmeta, osoba, radnji, situacija i događaja (sa ili bez slikovnog predloška),
- prepričavanje događaja,
- sudjelovanje u kratkim dramatizacijama.

Pismeni izričaj:
- nadopunjavanje teksta s prazninama,
- pisanje sažetaka,
- pisanje čestitaka, razglednica, pisama, SMS poruka,
- pisanje diktata.

 Razumijevanje:
- čitanje; globalno, selektivno i detaljno,
- reagiranje na naputke i naredbe na stranom jeziku,
- povezivanje vizualnog (slikovnog/pisanog) i zvučnog sadržaja,
- globalno i selektivno razumijevanje tekstova poznate tematike,
- slušanje i navikavanje na izgovor i intonaciju izvornih govornika (zvučni tekstovi),
- svladavanje razlika u izgovoru glasova i glasovnih skupina njemačkoga jezika u odnosu na materinski jezik.

Jezične zakonitosti:
- u prvim godinama učenja gramatika se ne tumači eksplicitno, tek u višim razredima gramatičke se strukture tumače eksplicitno (uz uporabu meta-jezika), no važno je da ih učenici usvajaju u predloženim jezičnim strukturama, tj. kao dio konteksta,

- jezične strukture ovise o godini učenja, usp. NPP.

Kultura rada:
- aktivnost,

- dodatni rad,

- fakultativni rad,

- odnos prema radu.

Njemački jezik u strukovnim školama
Četverogodišnje škole
Usmeni izričaj:
- verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje u okviru jezičnih funkcija,
- postavljanje/odgovaranje na pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja,
- reproduciranje i produciranje dijaloga u okviru poznate tematike,
- sudjelovanje u dramatizacijama i simulacijama dijaloških situacija,
- sudjelovanje u jednostavnim oblicima rasprave.

Razumijevanje:
- globalno, selektivno i detaljno razumijevanje tekstova poznate tematike,
- u autentičnom tekstu pronaći određene informacije prema postavljenim zadaćama.

Pismeno izražavanje:
- sažimanje i pisanje sadržaja prorađenog teksta,
- preoblikovanje teksta u drugu vrstu teksta,
- pisanje kratkoga osobnog stajališta (komentara),
- uz pomoć usmjerenih pitanja, pravljenje jednostavnih analiza teksta,
- pisanje privatnih i jednostavnih formalnih pisama.


Jezične zakonitosti
Kultura rada

Trogodišnje škole:
- razumijevanje,
- govorne sposobnosti,
- jezične zakonitosti.

Njemački jezik u gimnaziji:
- vještina govorenja (Konversation),
- gramatika (Grammatik),
- vještina pisanja,
- kultura rada.

Uz već navedene elemente, može se za pojedine učenike upisati i aktivnost, a u rubriku upisivati učenikov odnos prema radu – u pravilu se prati bilješkama i ocjenjuje opisno. Elementi ocjenjivanja se izražavaju materinskim jezikom. Preporuka je nastavnika i učitelja da se elementi ocjenjivanja unaprijed definiraju i kao takvi već ponude otiskani u rubrikama Dnevnika rada.

Planiranje nastavnih sadržaja

Kratko smo se osvrnuli na globalno i operativno planiranje, jer su nastavnici i osnovnih i srednjih škola, prema naputku, kontinuirano planirali nastavne sadržaje. Postoje manje razlike u načinu planiranja u osnovnim i srednjim školama.
Skrenuta je pozornost na izmjene u Dnevniku rada u osnovnim školama te na preporuku da se ne upisuje globalni plan, što je bila praksa u prethodnom obrazovnom razdoblju. Mjesečni planovi se također više ne pišu, ali se piše razrađen godišnji izvedbeni plan na poseban obrazac.
Novi dnevnici imaju zaseban Imenik učenika, odvojen od Razredne knjige.

Odgojno-obrazovna problematika

Najviše vremena smo posvetili problemima vezanim za trenutno stanje u školstvu. Članovi Aktiva su suočeni sa sljedećom problematikom:
- nedovoljno stručno usavršavanje (svi su to naglasili kao jedan od temeljnih nedostataka),
- zastarjelost udžbenika,
- nekompatibilnost udžbenika osnovne škole i udžbenika gimnazije,
- potreba za češćim sastancima na razini Općine ili Županije.

Dogovoreno je povezivanje svih nastavnika njemačkog jezika na razini Županije putem elektroničke pošte, u početku, a potom će se posegnuti za suvremenijim umrežavanjem, s ciljem razmjene ideja i iskustava. Dogovoreni su i češći sastanci, odnosno sjednice Stručnih aktiva, zasebno za osnovne i za srednje škole, a potom i zajednička sjednica. Cilj češćih sastanaka je razmjena iskustava i ideja, odnosno učenje iz osobnog iskustva i iskustva drugih.

Vanjska suradnica / savjetnica, Angela Bernadić, prof.

  • slika stručni aktiv

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefaks: 039/ 704-915
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno
Telefon: 063 / 524 533

Email: polivno.zzoo@gmail.com

©2020 Javna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje.