Djelatnost Zavoda

a) izrađivanje i razvijanje prijedloga kurikuluma za pojedina područja iz stavka (1) ovoga članka (izrađivanje prijedloga nastavnih planova i programa, sudjelovanje u izradi obrazovnih standarda, utvrđivanje metodologije poučavanja i učenja, izrađivanje kataloga postignuća učenika te obavljanje i drugih poslova u svezi s kurikulumom), 

b) pružanje stručno-pedagoške pomoći odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: nastavno osoblje), praćenje i unapređivanje sustava trajne izobrazbe i napredovanja nastavnog osoblja i zaposlenika Zavoda, organiziranje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnog osoblja,

c) obavljanje stručno-pedagoškog nadzora nad primjenom nastavnih planova i programa, rasporedom godišnje norme sati, načinom ostvarivanja te izvedbom nastave i odgojno-obrazovnog rada u cjelini,

d) objavljivanje javnog natječaja za prikupljanje rukopisa udžbenika i  priručnika te  provođenje postupaka po objavljenom natječaju,

e) praćenje korištenja odobrenih udžbenika u odgojno-obrazovnim ustanovama,

f) predlaganje promjene odobrenih udžbenika na temelju stručnih analiza i praćenja,

g) analiziranje stanja te provođenje akcijskih i primijenjenih istraživanja u odgoju i obrazovanju u cilju predlaganja mjera za unaprjeđenje cjelokupnog sustava,

h) ostvarivanje zajedničkih programa sa srodnim ustanovama, nastavničkim fakultetima, visokoškolskim ustanovama, udrugama i stručnjacima u zemlji i inozemstvu te obavljanje informacijsko-dokumentacijske i nakladničke djelatnosti,

i) izrađivanje naputaka nastavnom osoblju za rad s učenicima,

j) izrađivanje stručnih naputaka za rad i pružanje neposredne preventivne stručne pomoći odgojno-obrazovnim djelatnicima (nastavnom osoblju i upravi nadziranih ustanova),

k) provođenje stručnih ispita,

l) organiziranje polaganja pedagoško-psihološke skupine predmeta,

m) obavljanje i drugih poslova vezanih za odgoj i obrazovanje u skladu sa zakonom i Statutom.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com