Izvješće sa sjednice aktiva glazbene umjetnosti

Dana 5. 9. 2019. godine u Gimnaziji fra Grge Martića u Posušju, održan je  sastanak županijskog aktiva glazbene umjetnosti. 
Dnevni red:
1. Analiza NPP-a i planiranje nastavnih sadržaja za 2019. /2020. školsku godinu
2. Usklađivanje elemenata ocjenjivanja, načina i postupaka u vrednovanju znanja učenika
PLAN RADA: Usporediti godišnje planove rada i dogovoriti načine rada, elemente te načine i kriterije ocjenjivanja.
 
Ad. 1.
Nakon uspoređivanja planiranih sadržaja, evidentirano je da su godišnji planovi slični, da su važni sadržaji prisutni u svim planovima. Primjedba je na preopširnost sadržaja 3. razreda i nemogućnost realiziranja posljednje oblasti iz NPP-a (Impresionizam – Debussy ). Dogovoreno je da se cjelina obradi skraćeno i informativno, a da se kroz ponavljanje na prvim satima 4. razreda ti sadržaji prodube.
 
Ad. 2 .
Stručni aktiv je dogovorio sljedeće ELEMENTE OCJENJIVANJA:
 
OBAVEZNI:
TEORIJSKA ZNANJA
SLUŠANJE GLAZBE
 
NEOBAVEZNI:
ODNOS PREMA RADU 
Element Odnos prema radu ocjenjujemo u pravilu poticajno, ne represivno.
Zbor i Instrumentalni sastav za one učenike koji su uključeni u neki od navedenih ansambala upisuju se u bilješke.
Osim elemenata, dogovoreni su i kriteriji ocjenjivanja učenika.
 
Ocjene su poticajne i potrebno je izbjegavati negativno ocjenjivanje. Ukoliko učenik odbija odgovarati, neprimjereno se ponaša i slično, iznimno se daje negativna ocjena, s mogućnošću ispravke na prvom sljedećem satu. 
 
OBLICI PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA UČENIKA PO ELEMENTIMA I NJIHOV VREMENSKI RASPORED TIJEKOM NASTAVNE GODINE:
 
 

 

OBLIK PROVJERAVANJA

 

 KOLIKO ČESTO I KADA SE PRIMJENJUJE   KOJI ELEMENTI SE PROVJERAVAJU
 1.

 

 Usmeno

 

 Jedan ili dva puta u svakom obrazovnom razdoblju  Teorijska znanja (po potrebi i slušanje glazbe)
 2.

 

SLUŠNI TEST (poznavanje glazbene literature)

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Slušanje glazbe (po potrebi i teorijska znanja)

 

 3.

 

 Esej/plakat/prezentacija

 

 

Jedan do dva puta u svakom obrazovnom razdoblju

 

 

Teorijska znanja

 

 
Kratke pisane provjere znanja (do 15 minuta) obuhvaćaju manju količinu gradiva (3-5 nastavnih jedinica) a rezultati se upisuju u bilješke o praćenju. Na kraju svakog obrazovnog razdoblja izvodi se prosječna ocjena i upisuje u rubriku ocjena.
Pismene provjere znanja (SLUŠNI TEST, poznavanje glazbene literature) se ranije najavljuju i upisuju u vremenik pisanih provjera. Bodovna skala: 40(42)-55(57)% za pozitivnu ocjenu, 56(58) - 69% za dobar, 70 - 84% za vrlo dobar i 85% i više za odličan. Postotci u zagradama su navedeni kao korektivi primjenjivi na lakše zadatke te se prepušta svakom nastavniku da odredi postotke u okvirima dogovorenih.
Na sastanku se najviše raspravljalo o načinu ocjenjivanja elementa SLUŠANJE GLAZBE. Pošto svaki element ocjenjivanja proizlazi prvenstveno iz načina rada nastavnika, postavilo se pitanje treba li uz prepoznavanje konkretnog glazbenog djela i njegovog skladatelja provjeravati i  znanje o sastavnicama istog. Ukoliko sastavnice glazbenog djela nisu analizirane i pojašnjene kroz nastavne sate, nastavnik će kroz SLUŠNI TEST vrednovati samo osnovno: skladbu i skladatelja.  
 
Usmene provjere znanja se, u pravilu, provode svaki sat bez najave. Zbog općenito opširnog gimnazijskog programa, može se i najaviti usmeno ispitivanje. Načine određuje nastavnik u dogovoru s učenicima i ovisno o načinima rada.
Ocjena se zaključuje na zadnjem nastavnom satu. Zasebno se promatra svaki element ocjenjivanja. Kod svake ocjene uzima se u obzir koliki je opseg gradiva iz kojeg je provjeravano znanje. Zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina. Uzimaju se u obzir bilješke proistekle iz formativnog praćenja učenika. Sve ocjene moraju biti u skladu s pravilnikom o ocjenjivanju učenika. Pisani uradci se čuvaju do kraja školske godine i mogu se dati na uvid roditeljima.
 

Zaključci sastanaka aktiva učitelja hrvatskog jezika osnovnih škola Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Početkom rujna 2019. godine mr. sc. Ivana Banožić Skoko, savjetnica za hrvatski jezik – vanjski suradnik Zavoda za odgoj i obrazovanje, održala je u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji sastanke stručnih aktiva za sve učitelje hrvatskog jezika iz osnovnih škola.

Dnevni red sastanaka stručnih aktiva je obuhvaćao sljedeće:

 1. Uočene nepravilnosti tijekom stručnih nadzora
 2. Rezultati ankete o čitanosti lektire među učenicima osnovnih škola ŽZH
 3. Mogućnosti motivacije u nastavi lektire
 4. Pitanja i prijedlozi

Pod prvom točkom razgovaralo se o najčešćim nepravilnostima u vođenju pedagoške dokumentacije, praćenju i ocjenjivanju s posebnim osvrtom na način određivanja elemenata ocjenjivanja.

Neki od mogućih elemenata ocjenjivanja u nastavi hrvatskog jezika su:

 • književnost,
 • jezik,
 • lektira,
 • medijska kultura,
 • jezično izražavanje,
 • odnos prema radu ili kultura rada.

Aktivi u školama odabiru elemente pazeći da oni pokrivaju sva područja nastave hrvatskog jezika. Istaknuto je kako prilikom definiranja elemenata ocjenjivanja na razini škola treba paziti da se ne izjednačavaju elementi ocjenjivanja s načinima provjeravanja (usmeno ispitivanje, pismeno ispitivanje, kontrolni rad, vježba, ispit znanja, domaća zadaća i sl.). Na aktivima učitelji trebaju donijeti kriterije ocjenjivanja, prag prolaznosti te analizirati rezultate učenika na kraju obrazovnih razdoblja. Sastavnice koje će učitelj koristiti, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena te izvođenje zaključne ocjene, moraju biti jasni te učenicima objašnjeni na početku nastavne godine. 

Pod drugom točkom analizirani su rezultati ankete o čitanosti lektire među učenicima osnovnih škola ŽZH. Uočeno je kako čitanost opada što su učenici stariji. Posebno se velik pad uočava na prijelazu iz sedmog u osmi razred. Rezultati ankete su nametnuli nekoliko pitanja: Kako učenici mogu zavoljeti knjige, čitanje i lektiru? Kolika je u tome uloga učitelja? Što treba mijenjati?

Pod trećom točkom dnevnog reda sudionicima je kroz PowerPoint prezentaciju predstavljeno desetak mogućnosti motivacije i obrade lektire. Anketa je pokazala kako je čitanje učenicima često napor što znači da će i razumijevanje pročitanoga biti vrlo površno, stoga učenicima treba omogućiti neposredan rad na književnom djelu i istraživanje djela. Kroz primjere obrade lektire cilj je motivirati djecu na čitanje, pokazati im kako pristupiti djelu, razmišljati o djelu i potaknuti ih da se u životu vraćaju knjizi. Naravno, učitelj ne može pridobiti svakog učenika za čitanje, ali kreativnijim pristupom u nastavi lektire sigurno će dobiti nove čitatelje.

Pod četvrtom točkom Prijedlozi i pitanja, razgovaralo se o pojedinim člancima iz Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja, školskim zadaćama i nastavnim planovima i programima.

Na kraju sastanka savjetnica se zahvalila sudionicima na velikom odazivu te ih je pozvala na kontinuiranu edukaciju, samoedukaciju i međusobnu suradnju na aktivima u svojim školama.

Zaključci sastanka stručnih aktiva nastavnika ekonomske, elektrotehničke i strojarske skupine predmeta

Početkom rujna 2019. godine u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji održani su sastanci stručnih aktiva nastavnika ekonomske, elektrotehničke i strojarske skupine predmeta. Sastanke su vodili mr. sc. Mladen Šantić, Katica Landeka, dipl. ing. el. i Sanja Barbarić, dipl. ing. stroj.,  savjetnici - vanjski suradnici Zavoda.

Na sastancima aktiva savjetnici su prisutnim članovima skrenuli pozornost na važnost redovitih sastanaka i vođenje evidencije njihova rada. Nužno je da nastavnici na svojim stručnim aktivima usuglase elemente ocjenjivanja kao i metode njihove provjere te razlikuju elemente od načina ocjenjivanja. Savjetnici su posebno naglasili važnost pravilnog vođenja pedagoške dokumentacije te pridržavanja odredbi Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Na sastanku su predloženi elementi ocjenjivanja.

Nastavnici su izrazili nezadovoljstvo zbog nedostatka stručne literature, informatičke opreme te zastarjelih nastavnih planova i programa u svezi s čim nadležno Ministarstvo treba poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se poboljšali uvjeti odgojno – obrazovnog rada u strukovnim školama.

Zaključci sastanka učitelja i nastavnika biologije i kemije iz Županije Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije

Krajem kolovoza održani su sastanci stručnih aktiva biologije i kemije iz osnovnih i srednjih škola u Širokom Brijegu i Livnu. Vanjska suradnica Zavoda za odgoj i obrazovanje, savjetnica za biologiju i kemiju, doc. dr. sc. Olgica Marušić, započela je sastanak temom priprema za nastavu. Nastavnici su se podsjetili elemenata sadržajnog pripremanja, kao i elemenata didaktičkog i metodičkog oblikovanja nastavnog sata, koji su nužni uvjeti kvalitetne pripreme za nastavni proces.
Razgovaralo se o ishodima učenja koji predstavljaju operacionalizaciju kompetencija pomoću aktivnosti koje su vidljive i mjerljive. Zaključeno je da dobro definirani i napisani ishodi učenja često nisu ostvareni zbog neusklađenosti planiranih ishoda s metodama poučavanja.
Kada je riječ o elementima ocjenjivanja, stručni aktiv se složio da postoji potreba o definiranju jedinstvenih elemenata ocjenjivanja na području županije. 
 
Elementi ocjenjivanja za prirodu i biologiju:
1. Usvojenost nastavnih sadržaja (načini provjere se pišu u bilješke, uz nadnevak, provjerava se usmeno i pismeno – poznavanje temeljnih pojmova, razumijevanje pojava i procesa, međuodnosi i uzročno – posljedične veze, primjena znanja i rješavanje problemskih zadataka...)
2. Prirodoznanstvene vještine (praktična primjena znanja – praktični radovi, prezentacije, plakati, referati, seminarski radovi, postupci i procesi istraživanja, smislena raščlamba problema ...).
 
Elementi ocjenjivanja za kemiju:
1. Usvojenost nastavnih sadržaja (načini provjere se pišu u bilješke, uz nadnevak, provjerava se usmeno i pismeno – poznavanje temeljnih pojmova, razumijevanje pojava i procesa, međuodnosi i uzročno – posljedične veze, primjena znanja i rješavanje problemskih zadataka...).
2. Primjena znanja i vještina (uz već navedene vještine, moguće je sumativno ili formativno ocijeniti  rješavanje zadataka).

Izvješće o održanom sastanku s predstavnicima aktiva razredne nastave u Hercegbosanskoj županiji

Krajem kolovoza 2019. godine savjetnice za razrednu nastavu Gordana Nakić i Mira Jonjić - vanjske suradnice Zavoda za odgoj i obrazovanje, održale su sastanke stručnih aktiva za predstavnike aktiva učitelja razredne nastave iz Hercegbosanke županije.

Dnevni red sastanaka stručnih aktiva je obuhvaćao sljedeće teme:

 • Planiranje i pripremanje
 • Pisana priprema za nastavni sat
 • Planiranje domaće zadaće
 • Praćenje i ocjenjivanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
 • Osnovne značajke rada u kombiniranim odjelima
 • Primjeri dobre prakse

U vezi s prvom točkom – Planiranje i pripremanje, sudionici aktiva upoznati su s elementima nadzora kada je u pitanju pripremanje i planiranje nastavnog procesa.

 • Pripremanje obuhvaća proučavanje nastavnog plana i programa, prikupljanje stručne literature, upoznavanje udžbenika i priručnika itd. Pripremanje treba provesti prije početka nove školske godine, a povezano je s izradom godišnjeg plana rada (makroplan).
 • Planiranje ima stvaralački karakter jer učitelj osmišljava rad na odgoju i obrazovanju. Planiranje je globalno, mjesečno, tjedno i dnevno.

Savjetnice su istaknule kako se od učitelja očekuje da imaju godišnji, izvedbeni plan i program te nastavne pripreme za svaki nastavni sat.

Godišnji/okvirni (globalni) nastavni program izrađuje se na početku školske godine. Za njegovu izradu učitelji koriste Nastavni plan i program za osnovnu školu. Sadrži naziv tema i broj predviđenih sati za realizaciju u jednom mjesecu. Na sjednici RV ili stručnih aktiva analizira se globalni plan, planiraju se projekti, izvanučionična nastava (terenska nastava), kazališne predstave i sl. Okvirni nastavni program za neki predmet izrađen je na razini županije, a iz njega proizlazi izvedbeni.

Izvedbeni /operativni nastavni program čini razrada okvirnog programa.Odnosi se na nastavni predmet i razred, a njegova izrada pretpostavlja poznavanje učenika, njihovih sposobnosti, predznanja i tempa rada. Unutar njega se postavljaju se ciljevi i zadaci (što će učenici naučiti, koju svrhu želimo postići, koje sposobnosti kod učenika razvijati te odgojne vrijednosti).

Izvedbeni/operativni plan je detaljni plan rada prema kojem učitelj radi u svom razredu, a on sadrži:

 • redoslijed sadržaja kojim ćemo raditi,
 • razdiobu po mjesecima,
 • razradu cjelina i tema prema ukupnom broju sati (75,105,…),
 • broj sati obrade, vježbe, ponavljanja i provjere koji će se posvetit nekoj cjelini i temi,
 • za svaku su temu definiraju ključni pojmovi ili željeni ishodi učenja,
 • korelacije s drugim predmetima.

Poželjno je da izvedbeni plan radi aktiv učitelja, a prilagođava svatko za svoj razred. Učitelji imaju autonomiju samostalno i odgovorno odlučuju o redoslijedu obrade nastavnih tema, o broju nastavnih sati potrebnih za obradbu, vježbanje, ponavljanje i provjeru usvojenosti znanja.

U vezi s drugom točkom – Pisana priprema za nastavni sat istaknuto je kome i zašto treba priprema za nastavni sat.

Naglašeno je kako forma pripreme za nastavni sat nije propisana, ali su propisane sastavnice pripreme:

 • stručno-sadržajna
 • pedagoško-psihološka
 • materijalno-tehnička

Također je naglašeno kako Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi definira koliko je sati tjedno učitelju plaćeno stručno-metodičko planiranje i pripremanje za nastavu što znači da pripremanje ulazi u strukturu radnog vremena učitelja pa je to stručno i pravno uporište koje nalaže da se učitelj mora pripremiti za nastavu.

Sudionici aktiva dobili su prijedlog globalnog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za drugi razred osnovne škole, prijedlog izvedbenog plana za rujan, prijedlog primjera obrasca nastavne pripreme za tjelesnu i zdravstvenu kulturu sa svim sastavnicama i okvirnim vremenom trajanja pojedinih dijelova sata, te obrazac pripreme za ostale nastavne sate.

Planiranje domaće zadaće bila je treća točka dnevnoga reda u kojoj je naglašena uloga domaće zadaće te optimalno vrijeme koje učenik dnevno treba provesti u izradi domaće zadaće, a koje se planira sukladno njegovom uzrastu (1. razred = oko 10 min, 2. razred = oko 20 min, 3. razred = oko 30 min itd.).

Četvrta točka dnevnoga reda bila je praćenje i ocjenjivanje u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.

U nastavi tjelesne i zdravstvene kulture prati se:

 • redovito nošenje potrebne opreme (bijela majica, trenirka, čiste tenisice…),
 • redovito sudjelovanje u nastavi,
 • aktivno sudjelovanje na mjerenjima, testiranjima i provjerama,
 • napredak u sferi funkcionalnih i motoričkih sposobnosti,
 • stanje i rezultati u motoričkim dostignućima,
 • usvojenost znanja i vještina, ostalih objektivnih sastavnica (sudjelovanje u sekcijama škole).

Provjere motoričko-funkcionalnih sposobnosti učenika trebaju biti inicijalne, tranzicijske i finalne. Sastavnice ocjena iz tjelesne i zdravstvene kulture čine:

 • Motorička znanja
 • Motorička dostignuća
 • Funkcionalne sposobnosti
 • Odgojni učinci rada

Osnovne značajke rada u kombiniranim odjelima bila je peta točka dnevnoga reda u kojoj je naglašeno kako je za kvalitetu nastave od velikog značaja pripremljenost učitelja za održavanje nastave u kombiniranom odjelu. Stariji način rada – učitelj s jednim razredom radi glasno, dok drugi razred radi tiho tj. samostalno. Noviji način rada – svaki razred čini jednu skupinu koja radi na rješavanju zadataka, a učitelj ih obilazi i po potrebi pomaže, objašnjava i potiče na rad.

Za što bolji rad u kombiniranim odjelima treba se  pridržavati sljedećih metodičkih pravila:

 • Na jednom satu obrađuje se jedna nova nastavna jedinica.
 • Izmjena direktnog i indirektnog rada mora biti funkcionalno povezana.
 • Direktno treba više raditi s razredom s kojim obrađujemo novo gradivo.
 • Kod mlađih učenika etape rada traju kraće pa ih treba brže izmjenjivati.

U završnom dijelu sastanka razmijenjena su iskustva iz učionice, koja se uistinu mogu nazvati „primjeri dobre prakse“, a iz kojih se moglo naučiti kako izraditi didaktičke materijale, što učiniti kada dijete nepravilno drži olovku, ima loš pincet-hvat itd.

Predstavnici stručnih aktiva koji su bili prisutni sastanku su iznijeli pozitivne dojmove vezane uz teme koje su realizirane na stručnom aktivu te su konstatirali kako bi sličnih sastanaka trebalo biti više.

Središnji ured u Širokom Brijegu

Stjepana Radića 37 b,
88 220 Široki Brijeg
Telefon: 039 704 915
Mob.: 063 260 717
Email: info@zavod-zzoo.com

 

Područni ured Zavoda u Livnu

Stjepana II. Kotromanića,
80101  Livno

Email: polivno.zzoo@gmail.com